Harris County ESD 60 – Election Event Save the Date

The Board of Commissioners of Harris County Emergency Services District No. 60 (HCESD 60) invites you to our Resident Awareness and Educational Event to discuss the ad valorem tax cap proposition election on the May 6, 2023 ballot.

This event will feature exhibits showing the plans and goals for the District; the Commissioners, Sheldon Community Fire and Rescue administration and command staff, and our consultants will be present to answer your questions. To prepare yourself for the event, be sure to review posted information regarding the election: https://www.esd60.org/elections/

April 4, 2023

06:00 p.m. to 08:00 p.m.
Sheldon Community Fire & Rescue Station #1
7601 Uvalde Rd.
Houston, TX 77049

This event is free to attend and open to the public, and residents can arrive at any time during the event window. There will be refreshments and residents can view the apparatus in the bays.

We look forward to hosting our neighbors and friends at these events!


Reserve la fecha del evento sobre la elección del ESD 60 del Condado de Harris

La Junta Directiva del Distrito de Servicios de Emergencia Nro. 60 del Condado de Harris (HCESD 60) invita al Evento de Concientización y Educación para nuestros residentes para hablar sobre la proposición del impuesto a las ventas y al uso de la boleta de la elección del 6 de mayo de 2023.

Este evento incluirá documentos expuestos que muestran los planes y las metas para el Distrito. Los Comisionados, el personal de mando y administración de Sheldon Community Fire and Rescue y nuestros consultores estarán presentes para responder sus preguntas. Para prepararse para el evento, asegúrese de repasar la información publicada sobre la elección: https://www.esd60.org/elections/

4 DE ABRIL DE 2023

06:00 p.m. a 08:00 p.m.
Sheldon Community Fire & Rescue Station #1

7601 Uvalde Rd.
Houston, TX 77049

Es gratis acudir a este evento y está abierto al público; los residentes pueden llegar en cualquier momento durante el transcurso del evento. Habrá refrigerios y los residentes podrán ver los equipos en las dársenas.

¡Esperamos con ganas recibir a nuestros vecinos y amigos en estos eventos!


ESD 60 Quận Harris – Thu Xếp Thời Gian Tham Gia Sự Kiện về Cuộc Bầu Cử

Ban Giám Đốc của Cơ Quan Dịch Vụ Khẩn Cấp Số 60 Quận Harris (HCESD 60) xin trân trọng kính mời quý vị đến tham dự Sự Kiện Nhận Thức và Cung Cấp Thông Tin cho Cư Dân của chúng tôi để trao đổi về cuộc bầu cử kế hoạch đề nghị về thuế sử dụng và bán hàng trên lá phiếu ngày 6 tháng Năm, 2023.

Sự kiện này sẽ có các triển lãm trưng bày các kế hoạch và mục tiêu cho Cơ Quan, các Ủy Viên, nhân viên quản trị và chỉ huy của Trạm Cứu Hỏa & Cứu Hộ Cộng Đồng Sheldon, cũng như các cố vấn của chúng tôi sẽ có mặt để giải đáp các thắc mắc của quý vị. Để chuẩn bị cho sự kiện này, xin quý vị đừng quên xem xét thông tin được đăng tải liên quan đến cuộc bầu cử này: https://www.esd60.org/elections/

Ngày 4 tháng Tư, 2023

6 giờ chiều đến 8 giờ tối.
Sheldon Community Fire & Rescue Station #1

7601 Uvalde Rd.
Houston, TX 77049

Sự kiện này được tham gia miễn phí và công khai, và các cư dân có thể đến vào bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện. Sẽ phục vụ thức uống, đồ ăn nhẹ, và các cư dân có thể xem các trang thiết bị ở trong vịnh.

Chúng tôi mong chờ được đón tiếp các quý vị xóm giềng và bạn bè tại các sự kiện này!


Harris縣ESD 60選舉活動,請預留日期

Harris縣緊急服務區第60區(HCESD 60)誠邀您參加我們的居民意識和教育活動,以討論即將在2023年5月6日舉行的銷售和使用稅提案選舉。

本次活動將展示本區的各項計劃和目標;眾位委員、Sheldon社區消防救援部的行政和指揮人員以及我們的顧問將出席並回答您的問題。為了做好參加活動的準備,請務必查看選舉相關資訊:https://www.esd60.org/elections/

2023年4月4日

下午06:00至晚上08:00
Sheldon Community Fire & Rescue Station #1

7601 Uvalde Rd.
Houston, TX 77049

本次活動免費向公眾開放,居民可在活動期間的任何時間抵達會場。現場將提供茶點,居民可以在車庫觀看消防車。

期待在這些活動中招待我們的鄰居和朋友!