Public Notice of Manual Recount

In accordance with Section 127.201 of the Texas Election Code, partial manual recounts for the following May 6, 2023 Election will be conducted at the Sheldon Community Fire & Rescue Station # 1 7601 Uvalde Rd. Houston, TX 77049, at 9:00 a.m. on Tuesday, May 9th 2023.

Aviso Publico

De acuerdo con Sección 127.201 del Código de Elección de Texas, recuentos parciales manual para el 6 de mayo de 2023 Elección séra conducida en el Sheldon Community Fire & Rescue Station # 1 7601 Uvalde Rd. Houston, TX 77049, a martes 9 de mayo de 2023 a las 9:00 a.m.

Thông Báo Công Khai

Chiếu theo Mục 127.201 của Bộ Luật Tuyển Cử Texas, thủ tục đếm lại bằng tay một phần cho cuộc bầu cử Ngày 6 tháng 5 năm 2023 sau đây sẽ được tiến hành tại Sheldon Community Fire & Rescue Station # 1 7601 Uvalde Rd. Houston, TX 77049, lúc Thứ ba, ngày 9 tháng 5 năm 2023 9:00 a.m.

選舉通知

根據《德克薩斯州選舉法》第 127.201 條,2023 年 5 月 6 日選舉的部分手動重新計票將於 2023 年 5 月 9 日星期二上午 9:00 在謝爾登社區消防救援站 #1 7601 Uvalde Rd. Houston, TX 77049 進行。